Hyödynnä henkilökunnan ääni


Jos organisaatiota kuvattaisiin jäävuorena edustaisi sen näkyvä osa ”miten sanomme tekevämme asioita” ja sen piilevä osa ”miten todellisuudessa teemme”. Tutkimusten mukaan 90 % organisaatiossa käytettävistä resursseista ovat näkymättömiä. Miten hyödynnät niitä?

 

Organisaation näkyviin resursseihin lasketaan tavoitteet, mitattavat tulokset, tekniikka, rakenteet, taloudelliset voimavarat ja käyttäytymismallit. Loppu 90 %, eli näkymätön osuus, pitää sisällään arvot, asenteet, ajatukset, uskomukset, odotukset, toiveet, tottumukset ja tunteet. Tässä osassa on paljon voimaa; se voi toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistävästi – tai vastustavasti. Täältä voit kuulla henkilökunnan äänen. Kuuletko? Kuunteletko?

Yrityksen palveluksessa olevat ovat asiantuntijoita omassa työssään. Monella on paljon yritykseen liittyvää tietoa, näkemyksiä ja ideoita miten toimintaa voisi kehittää ja ongelmia ratkaista. Yleensä he jakavat tietoaan auliisti – jos heiltä kysytään. Heillä on yleensä vilpitön tahto rakentaa yhteistä hyvää. Käytännöllisten ideoiden rikkaus on mykistävä.

Mihin kysymyksiin haluat vastauksia? Mihin ongelmaan ratkaisun? Millaisiin asenteisiin haluat vaikuttaa? Mihin asiaan toivot uusia näkökulmia ja tuoreita ideoita?

Kohdennettu vuorovaikutteinen kysely antaa henkilökunnalle mahdollisuuden jakaa näkemyksiä ja, tulla kuulluksi. Kysely on lyhyt, mutta kattava. Se kohdennetaan vain olennaiseen. Vuorovaikutteisuus varmistaa vastausten konkreettisuuden. Samalla vastaajat tulevat turvallisella tavalla kuulluiksi heille tärkeissä asioissa. Lopputuloksena saadaan yksityiskohtaista, oleellista tietoa, kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta ja tunneilmastosta, sekä asiaan liittyviä konkreettisia tarpeita.

Kohdennettu vuorovaikutteinen kysely ja ryhmässä tapahtuva työstäminen on vahva yhdistelmä. Kysely käynnistää ajatusprosesseja ja konkretisoi ajatuksia ja tarpeita. Se luo hyvän pohjan ryhmässä tapahtuvaan ideointiin, tulevaisuuden hahmottamiseen, ongelmien ratkaisuun ja toimenpiteistä sopimiseen. Uuden luominen ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä innostaa ja motivoi. Lisäksi se vahvistaa ryhmähenkeä. On helppo sitoutua tavoitteisiin kun on ollut mukana luomassa ne!

Miten haluat hyödyntää organisaatiosi piilevän voiman?